Nahrávám barevné schéma

Stanovy České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, z. s.

Článek I
Název a sídlo

 1. Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, z. s. (dále jen Společnost) je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým odborně vědeckým sdružením, které sdružuje především lékaře, psychology, biology, bioinženýry, střední zdravotnické pracovníky, studenty, učitele a vědecké pracovníky v oboru spánkové medicíny, kteří se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě anebo výzkumu poruch spánku a bdění.
 2. Sídlem Společnosti je Praha 2, Kateřinská 30, PSČ 120 00.
 3. Společnost je právnickou osobou zřízenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 4. Společnost vyvíjí svou činnost na území České republiky a v mezinárodních organizacích, jejichž je členem. Společnost může být kolektivním členem jiné právnické osoby s podobným zaměřením.
 5. K plnění svých cílů je Společnost oprávněna zřídit nadaci a vyvíjet nadační činnost.

Článek II
Poslání, činnost a cíle Společnosti

 1. Společnost usiluje o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o pacienty s poruchami spánku a bdění a prosazuje zkvalitnění zdravotnické péče o tyto pacienty.
 2. Hájí zájmy pracovníků zabývajících se spánkem, a to po stránce odborné, právní i ekonomické.
 3. Podporuje vědeckou činnost a výzkum spánku a bdění, jejich poruch a léčení těchto poruch a zasazuje se o rozvoj jejich optimální léčby.
 4. Provádí výzkum a vědeckou činnost.
 5. Provádí expertní činnost.
 6. Reprezentuje zájmy svých členů vůči orgánům státní správy na všech úrovních.
 7. Zabezpečuje a vykonává hospodářskou činnost.
 8. K dosažení svých cílů Společnost spolupracuje s organizacemi humanitárního charakteru, s partnerskými organizacemi a institucemi zaměřujícími se na problematiku spánkových poruch a fyziologie spánku a bdění.
 9. Ve spolupráci s odbornými institucemi se podílí na výchově a expertní činnosti v oboru spánkové medicíny.

Článek III
Zásady členství

 1. Členem Společnosti může být každý lékař, biolog, bioinženýr, psycholog, student, učitel, vědecký pracovník a střední zdravotnický pracovník zabývající se problematikou spánku a bdění, který se chce podílet na činnosti Společnosti v souladu s jejím posláním a zaměřením a který souhlasí s jejími stanovami.
 2. Členství ve Společnosti je řádné, přidružené a čestné:
  1. řádným členem může být fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým či přechodným bydlištěm v České republice splňující podmínky bodu a., která současně není:
   • majitelem či spolumajitelem žádné společnosti zabývající se výrobou a/nebo prodejem či distribucí lékařské techniky a farmaceutických výrobků,
   • zaměstnancem, který má v pracovní smlouvě jako druh práce uvedenu činnost spočívající ve výrobě a/nebo prodeji či distribuci lékařské techniky a farmaceutických výrobků, a
   • osobou mající zájem na výrobě a/nebo prodeji či distribuci lékařské techniky a farmaceutických výrobků.
  2. přidruženým členem může být fyzická osoba, která nemá na území České republiky své trvalé bydliště a která splňuje podmínky bodu a., nebo každá fyzická osoba starší 18-ti let, která chce činnost Společnosti jakkoli podporovat. Přidružené členství vzniká i zaniká za stejných podmínek jako členství řádné. Přidružený člen má práva i povinnosti člena řádného s výjimkou práva volit a být volen do orgánů Společnosti.
  3. čestným členem může být zvolena fyzická osoba, která má výjimečné zásluhy o léčbu či výzkum spánkových poruch
 3. Členství řádné a přidružené vzniká na základě přihlášky. O přijetí člena rozhoduje Výbor Společnosti (dále jen Výbor).
 4. Čestné členství uděluje Výbor na základě návrhu některého člena Společnosti.
 5. Podmínkou řádného a přidruženého členství je pravidelné placení členských příspěvků. Členství ve Společnosti opravňuje ke zvýhodněnému přístupu na akce společnosti.
 6. Pokud člen pozbyl členství z důvodu neplacení členských příspěvků, může být přijat znovu za člena Společnosti až po vyrovnání všech finančních závazků, pro něž bylo členství zrušeno.

Článek IV
Práva a povinnosti členů Společnosti

Členové společnosti mají právo:

 1. podílet se na činnosti Společnosti v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb Společnosti a účastnit se akcí Společností organizovaných
 2. být informováni o činnosti Společnosti, o hospodaření a způsobu využití všech získaných prostředků
 3. podávat návrhy a podněty k činnosti Společnosti a jejich jednotlivých orgánů
 4. volit a být voleni do orgánů Společnosti a podávat návrhy na zvolení jiných členů do orgánů Společnosti; toto právo však nenáleží přidruženým členům Společnosti
 5. dobrovolnými příspěvky a dary, popř. jinou formou přispívat k rozvoji a zabezpečení činnosti Společnosti

Členové Společnosti jsou povinni:

 1. dodržovat tyto stanovy a jednat ve shodě se zaměřením a posláním Společnosti a podle svých možností se aktivně podílet na její činnosti a přispívat k jejímu rozvoji a propagaci
 2. řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce
 3. řádně platit členský příspěvek; tuto povinnost nemají čestní členové Společnosti.

Článek V
Zánik členství

Členství ve společnosti zaniká :

 1. Písemným oznámením člena o ukončení členství.
 2. Úmrtím člena.
 3. Vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje Výbor na základě písemného návrhu kteréhokoli člena Společnosti. V návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem seznámit a vyjádřit se k němu. Rozhodnutím Výboru může být ze Společnosti vyloučen člen, který hrubým způsobem porušil stanovy Společnosti nebo ani přes písemnou výzvu Výboru déle než dva roky neplatí členské příspěvky. Rozhodnutí o vyloučení člena doručí Výbor k rukám vyloučeného, který může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby je Výbor přezkoumal.
 4. Zánikem Společnosti.

Článek VI.
Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou Členská schůze, Výbor a Kontrolní komise.

Článek VII
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Společnosti.
 2. Členskou schůzi svolává předseda Výboru podle schváleného časového plánu, nejméně však jednou ročně. Předseda Výboru musí Členskou schůzi svolat na žádost Výboru či vědeckého sekretáře a nebo z podnětu nejméně 1/3 řádných členů, a to do třiceti dnů od doručení žádosti
 3. Každý člen Společnosti musí být informován o zasedání Členské schůze minimálně 2 týdny před jeho konáním.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina všech řádných členů Společnosti. Tato podmínka je splněna, dostaví-li se nejpozději do půl hodiny po plánovaném začátku Členské schůze.
 5. Usnesení Členské schůze je platné schválením nadpoloviční většinou přítomných členů.
 6. Výslovně se umožňuje i hlasování per rollam, a to v celém rozsahu působnosti Členské schůze. V případě hlasování per rollam určí předseda Výboru způsob, jakým bude hlasováno, a to buď ve formě listinné, nebo elektronické. V případě hlasování listinnou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 14 dnů od odeslání výzvy k hlasování, v případě hlasování elektronickou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 7 dnů od odeslání výzvy k hlasování. Platné jsou pouze ty hlasy, které byly ve stanovené lhůtě doručeny na adresu nebo na elektronickou adresu, kterou za účelem hlasování předseda Výboru určí. V případě hlasování elektronickou formou jsou platné pouze ty hlasy, které byly odeslány z adresy člena, kterou člen nahlásil předsedovi Výboru.

Článek VIII
Působnost Členské schůze

Do působnosti Členské schůze patří zejména:

 1. schvalovat, měnit, doplňovat stanovy a popř. další vnitřní předpisy
 2. schvalovat výši členských příspěvků
 3. stanovit hlavní zásady činnosti Společnosti
 4. schvalovat plán činnosti Společnosti
 5. projednávat a schvalovat rozpočet, výsledek hospodaření
 6. projednávat a schvalovat zprávu o činnosti Společnosti
 7. projednávat a schvalovat zprávu Kontrolní komise
 8. zřizovat nadace
 9. rozhodovat o zániku Společnosti, jmenovat likvidátory, rozhodovat o majetkovém vypořádání
 10. volit a odvolávat členy Výboru a členy Kontrolní komise

Článek IX
Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Má sedm členů.
 2. Volby členů výboru a Kontrolní komise jsou dvoukolové, tajné a přímé. Mohou mít formu korespondenční, elektronickou (přes zabezpečené webové rozhraní) nebo mohou být v rámci Členské schůze. Způsob volby schvaluje Členská schůze rok před plánovaným datem voleb. Volby řídí tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb Výbor ze členů Společnosti. V prvním kole voleb může každý člen Společnosti navrhnout 10 kandidátů na členství ve Výboru. Není povinen zjišťovat jejich souhlas. Do druhého kola postoupí 14 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Pokud v 1. kole bylo navrženo méně než 14 kandidátů, postoupí do 2. kola všichni navržení kandidáti. Volební komise zajistí u všech kandidátů postupujících do druhého kola čestné prohlášení, že splňují podmínky řádného členství specifikované v čl. III bod b. těchto stanov. Členové Společnosti, kteří nesplňují podmínku uvedenou v čestném prohlášení, nemohou ve 2. kole kandidovat pro možný konflikt zájmů. Volební komise je před 2. kolem voleb povinna ověřit souhlas všech kandidátů s případným členstvím ve Výboru a Kontrolní komisi. Členy Výboru se stane 7 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů získaných ve druhém kole bez ohledu na odevzdaný počet hlasů. Tři následující zvolení (tj. umístění na 8.-10. místě ve 2. kole voleb) se stávají členy Kontrolní komise. Při rovnosti hlasů na posledním místě pro volbu do Výboru i volbu Kontrolní komise rozhodne mezi kandidáty vždy los. Kandidáti, kteří neuspěli při losování, se stávají náhradníky pro doplnění Výboru a Kontrolní komise. Termíny pro konání voleb určuje Výbor Společnosti.
 3. Výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a vědeckého sekretáře.
 4. Za svou činnost Výbor odpovídá Členské schůzi.
 5. Funkční období členů Výboru je čtyřleté. Volby probíhají v posledním čtvrtletí kalendářního roku, v němž funkční období stávajícího Výboru končí. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní na dobu delší než jeden rok místo ve Výboru Společnosti, nebo místo člena Kontrolní komise Společnosti, nastupuje na uvolněné místo automaticky kandidát, který získal ve volbách ve druhém kole v pořadí nejvyšší počet hlasů a není současně členem Kontrolní komise Společnosti.
 6. Schůze Výboru se svolává dle potřeby, nejméně však 3x do roka.
 7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna více než polovina jeho členů.
 8. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. V případě rovnosti hlasů má rozhodující váhu hlas předsedy. Výslovně se umožňuje i hlasování per rollam, a to v celém rozsahu působnosti Výboru. V případě hlasování per rollam určí předseda Výboru způsob, jakým bude hlasováno, a to buď ve formě listinné, nebo elektronické. V případě hlasování listinnou formou, nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 14 dnů od odeslání výzvy k hlasování, v případě hlasování elektronickou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 7 dnů od odeslání výzvy k hlasování. Platné jsou pouze ty hlasy, které byly ve stanovené lhůtě doručeny na adresu nebo na elektronickou adresu, kterou za účelem hlasování předseda Výboru určí. V případě hlasování elektronickou formou jsou platné pouze ty hlasy, které byly odeslány z adresy člena Výboru, kterou člen nahlásil předsedovi Výboru.
 9. Funkce zvoleného člena Výboru zaniká z těchto důvodů:
  1. uplynutím funkčního období
  2. smrtí člena Výboru
  3. odvoláním člena Výboru Členskou schůzí
  4. odstoupením z funkce člena Výboru.

Článek X
Působnost Výboru

Do působnosti Výboru patří zejména:

 1. rozhodovat o základních otázkách činnosti Společnosti
 2. projednávat způsob hospodaření s finančními prostředky
 3. schvalovat a měnit projekty Společnosti
 4. odvolávat předsedu, místopředsedu a vědeckého sekretáře Společnosti, kontrolovat a řídit jejich činnost
 5. rozhodovat o přijetí nových členů Společnosti a udělovat čestné členství ve Společnosti
 6. organizovat a zajišťovat vzdělávání a akreditovat pracoviště.

Článek XI
Kontrolní komise

 1. Spolu s Výborem Společnosti se ve stejném termínu a stejným způsobem volí tříčlenná Kontrolní komise.
 2. Komise zvolí ze svého středu předsedu.
 3. Členové Kontrolní komise jsou oprávnění účastnit se jednání Výboru s hlasy poradními.
 4. Hlavní povinností Kontrolní komise je dohlížet na řádné hospodaření Společnosti a na formálně právní aspekty její činnosti (administrativa zápisů a prezenčních listin z Členské schůze, zápisů ze schůzí Výboru Společnosti apod.).
 5. Kontrolní komise se schází nejméně 1x do roka.
 6. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru Společnosti.
 7. Kontrolní komise předkládá zprávy o své činnosti a kontrole hospodaření Členské schůzi jednou ročně.

Článek XII
Předseda a místopředseda Výboru

 1. Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu Výbor.
 2. Do působnosti předsedy patří:
  1. jednat a podepisovat jménem Společnosti ve všech věcech
  2. svolávat Členskou schůzi a Výbor a řídit jejich jednání
  3. plnit další úkoly v rozsahu pověření Výborem
  4. v urgentních situacích rozhoduje jménem Výboru a předkládá svá rozhodnutí Výboru co nejdříve k dodatečnému schválení
 3. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda.
 4. V mimořádných situacích, kdy úřadující předseda nebo místopředseda z vážných důvodů nevykonávají své funkce po dobu delší než jeden měsíc, může Výbor Společnosti pověřit vedením Společnosti či zastupováním předsedy kohokoli ze členů Výboru.

Článek XIII
Vědecký sekretář

 1. Vědeckého sekretáře volí ze svého středu Výbor.
 2. Vědecký sekretář připravuje odborné a vědecké akce Společnosti.
 3. Vědecký sekretář má na starosti seznam členů Společnosti a vyřizuje agendu s novými členy Společnosti.

Článek XIV
Pracovní skupiny

 1. V rámci Společnosti působí pracovní skupiny, které se zabývají dílčími úseky spánkové medicíny. Pracovní skupiny (PS) vznikají z iniciativy členů Společnosti, kteří předkládají program PS Výboru Společnosti. Ten jejich ustanovení schvaluje a určuje způsob vzájemné komunikace. Sloučení jednotlivých PS nebo jejich rozdělení je možné jen se souhlasem Výboru Společnosti a nadpoloviční většiny všech členů výborů příslušných PS. PS pořádají sympozia i jiná pracovní setkání a výsledky své činnosti prezentují na odborných akcích Společnosti.
 2. Členem pracovní skupiny se může stát pouze člen Společnosti.
 3. V čele každé PS stojí tří až pětičlenný výbor PS vedený předsedou PS, volený členy PS podle stejných principů jako Výbor Společnosti. Volby a délka funkčního období se řídí pravidly volby ve Společnosti. Každý člen Společnosti může být volen do výboru PS opakovaně bez omezení počtu funkčních období.
 4. Úřadující předseda každé PS má právo se účastnit schůzí Výboru Společnosti bez práva hlasování. Předseda PS není oprávněn Společnost jakkoli zavazovat. Ve věcech odborných nemůže vystupovat za Společnost, ale výhradně za jím vedenou pracovní skupinu.
 5. Veškeré finanční hospodaření pracovních skupin se uskutečňuje účetní cestou Společnosti a musí být předem schváleno Výborem.
 6. Pracovní skupiny jsou povinny své akce organizovat jedním ze tří způsobů: pod hlavičkou PS Společnosti (kompletně přes účetnictví Společnosti), nebo pod hlavičkou PS Společnosti, zastoupené na základě mandátní smlouvy kongresovou agenturou, nebo pod hlavičkou kongresové agentury (jako hlavního pořadatele) pod odbornou záštitou PS Společnosti. V případě mandátní smlouvy musí být tato podepsána statutárním zástupcem Společnosti.
 7. Společnost nebo její pracovní skupiny mohou poskytnout „odbornou záštitu“ akcím v oboru spánkové medicíny. Odbornou záštitu schvaluje Výbor Společnosti nebo výbor příslušné PS. V případě odborné záštity je za finanční a právní aspekty akce kompletně odpovědný její pořadatel, nikoliv Společnost.

Článek XV
Hospodaření a majetek Společnosti

 1. Společnost hospodaří a ke splnění svých cílů využívá majetek, který tvoří:
  1. příjmy z členských příspěvků
  2. příjmy z vlastní činnosti, dary, dotace
  3. příjmy z nadací a jiné příjmy
 2. Finanční prostředky Společnosti jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu.
 3. Právo podepisovat příkazy k platbám a výběrům finančních prostředků přísluší předsedovi Výboru a vědeckému sekretáři, případně dalším pověřeným členům Výboru.
 4. O vynakládání finančních prostředků do výše 5000,-Kč rozhoduje předseda Výboru, jinak Výbor.
 5. Finanční prostředky jsou vynakládány na provoz Společnosti, na podporu odborných akcí Společnosti, na podporu výzkumu v oboru spánku a bdění a na jinou podporu dosahování cílů společnosti.
 6. Zprávu o hospodaření předkládá každoročně Výbor Kontrolní komisi a Členské schůzi.

Článek XVI
Administrativa Společnosti

Administrativu Společnosti vede sekretariát, placený z prostředků Společnosti. Jeho složení a činnost určuje Výbor Společnosti. Služeb sekretariátu mohou využívat i jednotlivé pracovní skupiny pro administrativní pomoc.

Článek XVII
Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo činnosti Společnosti řeší Výbor. V případě, že ani po projednání ve Výboru nedojde k dohodě, rozhoduje Členská schůze.

Článek XVIII
Zánik Společnosti

Společnost zanikne způsoby uvedenými v zákoně nebo rozhodnutím Členské schůze o rozpuštění nebo fúzi s jiným spolkem. Takové rozhodnutí musí být přijato nejméně 3/5 většinou všech řádných členů.

Článek XIX
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny účastníky ustavující Členské schůze Společnosti a nabyly účinnosti dnem registrace Společnosti.

Změny a doplňky provádí výhradně Členská schůze. Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti jejich přijetím Členskou schůzí.

Přijato Členskou schůzí dne 7.11.2014 v Praze