Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 4.12.2009

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
dne 4.12. 2009

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová
 1. Výbor schválil zápis předchozí schůze
 2. Za nové členy společnosti byli přijati dr. Matoušek a dr. Pniak.
 3. Členové výboru projednali program vzdělávacího kursu, který se uskuteční od 25. do 29.1. 2010 na neurologické klinice 1.LF UK a VFN v Praze. Definitivní program kurzu bude zveřejněn na internetových stránkách Společnosti
 4. Prof. Šonka seznámil členy výboru s ekonomikou Společnosti
 5. Výbor Společnosti konstatoval, že proběhlý kongres v Ostravě měl dobrou vědeckou, organizační i společenskou úroveň. Výbor děkuje organizačnímu výboru za uspořádání kongresu.
 6. Výbor souhlasil s žádostí společnosti unimedis o převedení akreditace Spánkové poradny unimedis, s.r.o. včetně akreditačního certifikátu na společnost INSPAMED, s.r.o., která přebírá veškeré zdravotnické aktivity od společnosti unimedis, s.r.o.. Personální a technické zázemí Spánkové poradny zůstává nezměněno.
 7. Prim. Vyskočilová informovala, že vedoucím Centra v Plzni se stává dr. Meissner.
  Výbor se po diskusi a hlasování usnesl, že při změně vedoucího pracoviště akreditovaného společností, se výbor vyjadřuje k pokračování akreditace. Výbor bude požadovat písemnou informaci o této změně.
  Výbor se shodl, že akreditace Centra v Plzni pokračuje s novým odborným vedoucím.
 8. Prim. Plný z nemocnice v Trutnově informoval dopisem Společnost, že s jeho Centrem i přes akreditaci a doporučení Společnosti neuzavřela VZP smlouvu (na rozdíl od ostatních pojišťoven). Výbor Společnosti iniciuje příští rok jednání s VZP s cílem podpořit uzavírání smluv s akreditovanými pracovišti a dále jednat o změně kritérií přidělování pomůcky k léčbě přetlakem v dýchacích cestách.
 9. Prof. Šonka informoval členy Společnosti o vyhlášení Mezinárodního dne narkolepsie (MDN) na 18.3. a upozornil na souběh s Mezinárodním dnem spánku (MDS), který je vyhlášen na 21.3. Výbor společnosti se rozhodl využít obou dnů ke své propagaci formou:
  • Tiskové konference před MDS a MDN
  • Prezentace Společnosti a jejich cílů ve sdělovacích prostředcích v MDS
  • Dne otevřených dveří - 22.3. od 14 do 18 hodin na akreditovaných pracovištích ve spolupráci se zástupci pacientských společností (společnost A-PNOE v Plzni a Diagnóza narkolepsie v Praze)

  Hlavním poselstvím akcí by měla být propagace spánkové medicíny, upozornění na jejich častý výskyt poruch spánku a množství různých typů poruch spánku a jejich závažné zdravotní a socioekonomické důsledky a upozornění na možnost léčby.
  Pacientská organizace Diagnóza narkolepsie zorganizuje 18.3.2009 v kině MAT setkání s přednáškami a diskusí.
 10. Prof. Nevšímalová seznámila členy výboru s podklady k zřízení certifikovaného kursu ve spánkové medicíně. Výborem byla jmenována komise ve složení Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová, která podklady dále rozpracuje.
 11. Prim. Dohnal informoval o podmínkách uspořádání následujícího sjezdu. Prim Dohnal informoval svého zaměstnavatele – Krajskou nemocnici v Českých Budějovicích o tomto kongresu. Krajská nemocnice v ČB projevila zájem kongres technicky organizovat, ale požaduje být přímo organizátorem kongresu. Výbor nesouhlasí, že by organizátorem kongresu měl být jiný subjekt než společnost.

Navržený termín příštího zasedání – 5.3. v 10 hodin na neurologické klinice v Praze.


Zapsal Pretl, schválil Šonka