Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 10.9.2010

Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM
10.9 2010

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Přítomni: Dohnal, Moráň, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Revizní komise: Trefný
Chirurgická sekce: Lánský
 1. Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek
 2. Výbor souhlasil s přijetím nových členů: MUDr. Jaroslav Betka (FN Motol), MUDr. Marek Orbán (CKTH Brno), MUDr. Hana Lattová (TN Brno Bohunice), MUDr. Zuzana Lattová (VFN Praha). ČSVSSM má nyní 146 členů
 3. Prof. Šonka seznámil členy výboru se hospodařením společnosti za rok 2010
 4. Akreditace
  Zpravodajové Moráň a Lánský doporučili Centru pro dýchání a spánek v Saském Švýcarsku udělení plné akreditace bez výhrad. Výbor souhlasil.
  Neurologická a spánková ambulance JS-Gynam, s.r.o. v Havířově požádala o udělení akreditace.
 5. Domluva s VZP o síti pracovišť a indikací k CPAP.
  Prim. Vyskočilová spolu s prof. Šonkou informovali o jednání s VZP. Společnost schůzku iniciovala s cílem
  • požadovat změnu zastaralých indikačních kriterií k předpisu CPAP (AHI > 20 a/nebo sat O2 < 90 po více jek 20% doby záznamu)
  • prosazení uznávání licencí udělených ČSVSSM VZP.

  Schůzka byla informativní. Další jednání má proběhnout v září. Výbor pověřil vyjednávače, aby prosazovali dále uznávání akreditačního systému Společnosti VZP ve všech krajích . Výbor přijal po návrhu dr. Pretla stanovisko, aby Společnost prosadila dále při jednáni s VZP uznání polysomnografie jako ambulantního výkonu a umožnila tak provádění tohoto výkonu v ambulantních zařízeních
 6. Kongresy, sympozia:
  Sleep and Breathing v Praze 31.3.-2.4. (ERS a ESRS). Společnost nebyla informována předem o pořádání této akce (stejně jako Pneumologická společnost), organizace probíhá zcela mimo naši Společnost. Po diskuzi, zda vyjádřit podiv nad neinformováním Společnosti se výbor rozhodl vyčkat na osobní komunikaci s pořadateli akce na sjezdu ESRS v Lisabonu v září.
  Výbor odsouhlasil, že aktivním účastníkům akce (1. autor přijaté a prezentované práce) – členům společnosti bude uhrazen kongresový poplatek v plné výši.

  Výbor schválil žádosti o podporu aktivní účasti na sjezdu ESRS prof. Nevšímalové, prof. Šonkovi , dr. Vávrové a dr. Kemlinkovi

  Bratislavský sjezd
  Program sjezdu dosud není znám. Na sjezdu proběhne plenární zasedání Společnosti a volby do výboru, stejně tak se bude dít u Chirurgické sekce Společnosti.

  Sjezd 2011 v Č. Krumlově
  Prim Dohnal informoval o přípravách sjezdu. Z předložených návrhů se výbor rozhodl pro konání v Zámecké jízdárně. Výbor diskutoval uspořádání sálu a společenský program navržený organizátorem. Byla probírána možnost účasti laické veřejnosti na odborném a společenském programu. Výbor navrhl kongresový poplatek ve výši 1000-1500-2000 Kč/student-člen-nečlen. Prim. Dohnal předložil návrh reklamního spotu, který se setkal s jednoznačně kladnou odezvou. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že účelem spotu by mělo být oslovení dalších společností s upozorněním dopadu chorob spánku na tyto obory tak, aby spot mohl být umístěn na jejich webech. Dále se Výbor usnesl na vytvoření anglické verze k oslovení rakouské a německé spánkové společnosti. Výbor se usnesl, že zaplatí pozvané řečníky z ciziny. Výbor pověřil prim. Dohnala, aby předjednal varianty smlouvy s pořádající agenturou. Výbor preferuje stejný postup jako při sjezdu v Ostravě. Diskuze o smlouvě bude ukončena na dalším zasedání výboru.
 7. Soutěže o nejlepší publikace roku 2009
  Členové výboru do 17.9. sdělí emailem své preference prim. Vyskočilové, která bude o výsledcích informovat předsedu společnosti.
 8. Výsledek jednání na VR ČLK stran možnosti nástavbové specializace spánková medicína.
  Prof. Šonka a doc. Smolík jako pověření vyjednavači informovali o jednání, z kterého vyplynul požadavek souhlasu všech společností participujících ve Spánkové medicíně s nástavbovou atestací. Výbor se usnesl, že bude nutné předjednat tento souhlas s jednotlivými společnostmi. Vyjednavači se tak nezúčastní dalšího jednání na VR ČLK 30.9..
 9. Žádost o zařazení spánkové medicíny mezi nástavbové obory.
  Doc. Smolík a dr. Lánský doručili 10.9.2010 na MZ ČR žádost předsedy ČSVSSM o zařazení spánkové medicíny mezi nástavbové obory, adresovanou ministru zdravotnictví ČR. Byli kompetentním úředníkem MZ informováni o tom, že připravená novela vyhlášky č. 165/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání je již ve stadiu tisku a žádost bude vedena v patrnosti pro další novelu v r. 2011. Bude zapotřebí doplnit žádost o přílohu "Vzdělávací program", zpracovanou způsobem stejným nebo podobným ostatním oborům
 10. Návrh diplomu vyzkoušeného ČSVSSM
  Výbor souhlasil s těmito variantami:
  1. varianta:
  Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu potvrzuje, že držitel tohoto diplomu pan MUDr. XY úspěšně složil znalostní zkoušku a praktickou zkoušku z polysomnografie.
  2. varianta:
  Diplom
  Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu potvrzuje, že držitel tohoto diplomu pan MUDr. XY úspěšně složil znalostní zkoušku a praktickou zkoušku z polygrafie.

Zapsal M. Pretl, kontroloval K. Šonka