Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis valného shromáždění 16.10.2010

Zápis z valného shromáždění ČSVSSM, konaného v rámci XII. Českého a VII. Česko-slovenského kongresu spánkové medicíny
Bratislava, hotel Holiday Inn, 16.10.2010


Přítomno 40 členů ČSVSSM

 1. Přítomní schválili program valného shromáždění
 2. Přítomní schválili navrženou volební komisi ve složení Dana Suchá a Soňa Panáková. Byl schválen systém volby členů výboru a RK – na volební lístek napíše každý volič nejvýše 7 kandidátů do výborů a nejvýše 3 kandidáty do revizní komise. Do výboru i RK bude zvoleno 7 členů s nejvyšším počtem hlasů, zvolení do výboru má přednost před zvolením do RK.
 3. Zpráva předsedy
  Společnosti je 9 let, toto je její 12 kongres (včetně kongresů před založením společnosti). Společnost je asociovaným členem ESRS.
  Společnost se snaží být aktivní v prosazování spánkové medicíny jako interdisciplinárního oboru. Je to jako v celé Evropě trochu proti zaběhnutým tradicím organizace zdravotnictví, což vyvolává problémy s dohadováním s úřady, pojišťovnami a nakonec i v jednotlivých nemocnicích.

  Vzdělání:
  Společnost již 3x zorganizovala kurs spánkové medicíny a 5. rokem pořádá zkoušky – teoretickou a praktickou. Praktická je rozdělena na polygrafii a polysomnografii. Společnost nyní vydává certifikát o úspěšném vykonání teoretické a praktické zkloušky. Kombinaci teoretická zkouška a polysomnografie má 32 kolegů a kombinaci teoretická zkouška a polygrafie má 21 kolegů, přičemž 2 kolegové prošli postupně zkouškou z polygrafie a pak polysomnografie. Delší dobu se společnost snažila o nějaké formální zařazení mezi státem uznávané odbornosti nebo pododbornosti. V září se objevila díky aktivitám Dr. Lánského možnost zařazení spánkové medicíny mezi nástavbové obory cestou ČLK. Při projednávání na VR ČLK vznikl požadavek, aby s tímto nadstavbovým oborem souhlasily základní obory, čímž se aktuální zrychlená šance zmařila (novela vychází už nyní). Je však nutné brát námitky členů VR jako relevantní (roční příprava může být omezující, obava specialistů ze stávajících oborů, že nebudou moci se dále věnovat chorobám, které spadnou do kompetence spánkové medicíny). Nicméně po domluvě Dr. Lánský a doc. Smolík žádost pak na ministerstvo jménem společnosti podali a bude třeba ji dopracovat.
  K diskusi o statutu odborníka na spánek, ještě nutno přidat informace od ESRS resp. od shromáždění národních spánkových společností (ANSS):
  1. EU guidelines for the certification of professionals in sleep medicine, publikováno v Journal of Sleep research 2009: Praxe ve spánkové medicíně: lékaři po atestaci: 12 měsíců v plně akreditovaném centru (v případě, že již strávil v takovém centru čas před atestací může doba být jen 6 měsíců)
  2. ANSS nyní finalizuje položkový seznam (log book), které by měl lékař, nelékař VŠ a laborant zvládnout k získání certifikátu.
  V diskusi o nastavení atestačních kriterií vystoupil doc. Smolík, který objasnil pozici ČLK, která má jen doporučující roli ohledně zařazení mezi atestační obory. V případě zařazení mezi atestační obory (dle informace z MZd a ILF), rozhodnou garanti tohoto oboru o kriteriích, podle kterých bude atestace udělována. Doc. Smolík doporučil udělit atestaci všem, kteří absolvovali znalostní zkoušku ze spánkové medicíny a polysomnografie. Prof. Šonka vystoupil s návrhem stanovit kriteria obsahující i praktickou zkušenost s celým oborem, která by se měla řídit doporučením ESRS (má být publikováno v nejbližších měsících). Názor prof. Šonky podpořila i prof. Nevšímalová. Další diskutující (Drs. Lánský, Trefný, Vyskočilová, Minařík) podpořili stanovisko doc. Smolíka. Dr. Vyskočilová vystoupila na závěr se shrnutím, že není třeba se obávat nutnosti získat atestaci, protože ta bude třeba pro vedení Centra, zatímco v laboratořích s vymezenou akreditací postačí jen znalostní zkouška a zkouška z polygrafie (stávající stav). Diskuse o nastavení kritérií na atestaci byla ukončena se závěrem vyčkat na log-book od ESRS a poté připravit kriteria a dále pracovat na zařazení spánkové medicíny mezi nadstavbové obory.

  Akreditace:
  Podle doporučení ESRS zahájila před 4 lety akreditaci pracovišť..
  ESRS – ANSS připravuje seznam výkonů spánkové medicíny s časovou dotací - má snad vyjít v časopise JSR do konce roku. Bude to pomůcka pro dohodování, kolik má který výkon v jednotlivých státech stát.

  Propagace problematiky spánku
  Světový den spánku

  Společnost v tomto roce s téměř půlročním předstihem a s pomocí profesionální agentury připravila vstupy do medií a Den otevřených dveří v Centrech. Akce byla ze 2/3 pokryta sponzoringem. Ohlas byl příznivý.
  Plénum VS se shodlo na vhodnosti zapojení zdravotních pojišťoven do příprav dalšího Dne spánku (např. ohledně tématu úhrady léčiv). Den spánku bude pravděpodobně vyhlášen na 21.3. 2011 (v rámci Světového dne spánku). Na den spánku bude navazovat Evropský den narkolepsie dne 18.3.2010

  Výzkum
  Společnost uděluje každým rokem ceny za nejlepší publikace předchozího roku dotované částkou 20 tisíc Kč.
  V tomto roce v soutěži zvítězily následující práce:
  Nevsimalova S, Buskova J, Kemlink D, Sonka K, Skibova J. Does age at the onset of narcolepsy influence the course and severity of the disease?
  Sleep Med. 2009;10:967-972.
  IF:3.699

  a
  Kemlink D, Polo O, Frauscher B, Gschlieser V, Högl B, Poewe W, Vodicka P, Vavrova, J, Sonka K, Nevsimalova S, Schormair B, Lichtner P, Silander K, Peltonen L, Gieger C, Wichmann HE, Zimprich A, Roeske D, Müller-Myhsok B, Meitinger T, Winkelmann J. Replication of Restless Legs Syndrome Loci in Three European Populations.
  J Med Genet. 2009;46:315-8.
  IF:5.751

  Soutěž za rok 2010 bude mít uzávěrka přihlášek 30.6.2011.
  Společnost podporuje aktivní účast na mezinárodních sjezdech o spánku – 1- autor přijaté práce 20 tisíc Kč.. Pro příští rok je podpora plánovaná pro sjezd APSS/AASM v USA, WASM v Kanadě a World Sleep v Japonsku.
  V příštím roce se uskuteční v Praze symposium Sleep and breathing organizované ESRS a ERS. Společnost ve snaze podpořit aktivní účast našich členů přispěje prvním autorům přijaté práce (členům společnosti) sumou rovnající se registračnímu poplatku na začátku registrace 395 Eur. Tento příspěvek neruší možnost získat příspěvek na výše uvedenou zahraniční akci.
 4. Členská základna
  Vědecký sekretář dr. Moráň informoval, že ČSVSSM má k datu konání VS 148 členů
 5. Finance
  Předseda společnosti prof. Šonka informoval přítomné o hospodaření společnosti. Dále upozornil na možnost, že by Společnost grantovým způsobem podpořila výzkum, který se týká spánkové medicíny v ČR a na vědecké bázi by podporoval úsilí společnosti.
 6. Vzdělávání ve spánkové medicíně, spánková medicína v reálné praxi ČR
  Místopředsedkyně dr. Vyskočilová informovala přítomné o jednáních, která vede s prof. Šonkou za Společnost na VZP ohledně
  • změny indikačních kriterií pro předpis CPAP/BiPAP
  • uznávání akreditačního systému Společnosti VZP
  • uznání polysomnografie jako ambulantního výkonu

  Podrobně viz zápisy ze zasedání Výboru (10.9.2010).
  Prim. Meissner upozornil přítomné, že v následujícím kalendářním roce lze očekávat restriktivní úhradovou politiku ze strany VZP.
 7. Chirurgická sekce
  Předseda sekce dr. Lánský informoval o tvoření Doporučeného diagnostického a terapeutického postupu pro pracoviště zajišťující diagnostiku a chirurgickou léčbu poruch dýchání ve spánku.
 8. Webové stránky
  Prim. Dohnal seznámil přítomné se změnami provedenými na webových stránkách společnosti
 9. Příští kongres společnosti v roce 2011 se uskuteční v Českém Krumlově. Bude se konat u příležitosti X. výročí založení Společnosti. Organizátorem kongresu je prim. Dohnal, který stručně informoval přítomné o přípravách kongresu. Navrhl, aby první den kongresu byl veden v angličtině vzhledem k pozvaným hostům.
 10. Jediným kandidátem na pořádání kongresu v roce 2012 byla Spánková laboratoř Olomouc. Kandidatura byla schválena.
 11. Pacientské organizace
  Prof. Nevšímalová informovala o založení pacientské organizace Diagnóza narkolepsie. Podrobné informace viz zápis ze zasedání výboru (28.5.2010) a na http://www.diagnozanarkolepsie.cz/
  Prim. Vyskočilová navrhla celonárodní rozšíření plzeňské pacientské organizace A-pnoe, neboť dosavadní činnost se nerozvíjí podle předpokladů.
 12. Volby do výboru Společnosti a do revizní komise společnosti.
  Výbor alfabeticky bez titulů: Dohnal, Lánský, Moráň, Nevšímalová, Smolík, Šonka, Vyskočilová.
  Revizní komise alfabeticky bez titulů: Novák, Pretl, Trefný


Zapsal Pretl, kontroloval Šonka