Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis ze schůze výboru 28.4.2014

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
28.4.2014

Přítomni: MUDr. Jana Vyskočilová, prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., MUDr. Ondřej Ludka, PhD., MUDr. Miroslav Moráň, MUDr. Milada Hobzová, PhD., MUDr. Pavel Dohnal
Omluveni: MUDr. M. Lánský
 1. Přihlášky k členství : MUDr. Jan Hanák, ORL, FN U sv. Anny, Brno; Renata Fajgarová - laborantka, Praha; Cernusco Aliona – laborantka, Praha; - všechny žádosti schváleny výborem.
 2. Akreditace spánkového centra ve FN Hradec Králové – referuje MUDr. Moráň (návštěvu vykonal MUDr. Moráň a MUDr. Lánský – dle reference a dokumentace centrum splňuje akreditační požadavky – akreditace schválena výborem na 5 let.
 3. Akreditace spánkového centra na ORL klinice ve FN Motol -referuje MUDr. Dohnal – pracoviště splňuje akreditační kritéria jako laboratoř s vymezenou působností- schváleno na 5 let
 4. Žádost o reakreditaci – nemocnice Na Homolce, Neurologie – v zařízení nedošlo k zásadním změnám – je v procesu posuzování- komise Vyskočilová, Moráň
 5. Diskuse o reakreditaci spánkového centra ve FN Plzeň – výbor potvrzuje původní stanovisko s nutností reakreditace po 1 roce (prosinec 2014).
 6. Soutěž o nejlepší publikaci: Zatím přihlášeny 3 práce, vyhodnocení bude na příštím zasedání výboru.
 7. Navržena odměna za organizaci Kurzu spánkové medicíny pro MUDr. Ludku a MUDr. Moráně – oba odmítli honorář, stanovisko schváleno výborem.
 8. Poplatek za registraci na nadcházející kongres spánkové medicíny v Praze - 2014 :
  Základní poplatky: lékaři 1500 Kč za včasnou registraci a 2000 Kč za pozdní registraci. Sestry 900 Kč za včasnou registraci, pozdní registrace 1400 Kč., Členové společnosti – lékaři – platí poplatek o 200 Kč nižší a sestry o 100 Kč. Schválené poplatky jsou kompromisem mezi návrhem organizátora kongresu MUDr. Pretla a dostupností kongresu
 9. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 byl záporný : -89 090 (příjmy 240 100,- Kč a výdaje 329 190). Výbor bere na vědomí tuto skutečnost a konstatuje, že je ovlivněna faktem, že se v roce 2013 nekonal kurs spánkové medicíny.
 10. Návrh na setkání vedoucích center a laboratoří – diskutuje se tématika
 11. Placení členských příspěvků – 143 platících, 25 neplatících členů
 12. Výbor společnosti byl osloven dopisem ředitele WASM (World Association of Sleep Medicine)Allanem O´Bryanem ohledně organizace kongresu WASM v České republice v r. 2017. Delegace WASM by si přála přijet projednat do Prahy organizační strukturu kongresu, úlohu a odpovědnost programového výboru, lokální organizační výbor a finanční rozpočet ve dnech 25.-28.5.2014. Ing. Dagmar Brožová, jako zástupce Prague Convention Bureau zajistí v těchto dnech přístup k prohlídce Kongresového centra, hotelů a event. nabídku možností společenských akcí. Předpokládaná účast cca 1800 delegátů. Diskutována možnost satelitního programu v češtině, který by v tomto roce nahradil celostátní konferenci naší společnosti.
 13. Diskuse – problematika preskripce Ritalinu, Vigilu a Xyremu. Vhodné řešit nepřehlednou situaci zejména v preskripčních omezeních Ritalinu (metylfenidát) – problém se týká nejen somnologie, ale také neurologie a dětské neurologie. Dr Vyskočilová za naši společnost společně s prof. Šonkou za neurologickou společnost a prof. Nevšímalovou za společnost dětské neurologie připraví dopis MUDr. Šustkové, vedoucí oddělení koncepce a oboru smluvní politiky VZP s návrhem řešení situace. Za centrové léky (Vigil a Xyrem) připraví prof. Nevšímalová zhodnocení efektu těchto centrových léků za diagnózu narkolepsie, jak Dr. Šustková požadovala.
 14. Nabídka firmy Linde gas a.s. na spolupráci se Společností na poli vzdělávání – nabídka se týká zejména techniků/sester. Výbor akceptuje takovou formu vzdělávání na individuální bázi, nikoli však zaštítěnou spánkovou společností.
 15. Žádost doc. Káry (spánková laboratoř ICRC) o podporu žádosti na zdravotní pojišťovny. Výbor konstatuje nutnost podpory jednání s pojišťovnami v obecné rovině, poskytování argumentačního servisu pro tato jednání. Aktuální počet spánkových laboratoří a jejich lůžek je pod optimální hodnotou ve srovnání s okolními zeměmi.
 16. Dr. Ludka přednesl návrh na zřízení oficiálního národního prospektivního registru pacientů s poruchami spánku pod hlavičkou ČSVSSM na zřízení registru pacientů - bude obsahovat 2 databáze – A) základní demografická data – nikoli však osobní údaje B) Databáze úkonů – provedení PSG, vyšetření, preskripce CPAP, farmakologická léčba atd. Výbor schvaluje tuto myšlenku – na prospektivním základu s předpokládaným datem spuštění v roce 2015. Do příštího výboru se bude připravovat návrh přesné struktury dat. Systém nebude obsahovat osobní údaje pacientů. Akreditovaní zástupci center budou mít přístup pouze k datům za svoje centrum. Výstup z databáze bude podkladem pro akreditaci
 17. Diskuse: sladění akreditačních kritérií evropských a Společnosti pro výzkum spánku, minimální úvazky vedoucích center, při nižším úvazku v centru než 1,0 by měl být vedoucí dostupný konzultačně na pracovišti. Dr.Ludka připraví srovnání guidelines ERS a ESRS pro diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku.
 18. Přijetí nového Občanského zákoníku vyvolává potřebu kontroly právních základů společnosti právníky, aby byla vyloučena případná kolize fungování Společnosti -- dopis na ČLK s dotazem připraví MUDr.Vyskočilová - dopis na ČLK s dotazem připraví Vyskočilová
 19. Návrh na příjetí 3 stupňové kategorizace center – A) laboratoř s vymezenou působností B) centrum s rozšířenou působností pro ventilaci C) centrum s komplexní působností (zahrnuje i neinvazívní ventilaci). Přesný rozsah kompetencí je v přípravě. Předpokládá se zavedení nového třístupňového systému od 1.1.2015, stávající schválené akreditace doběhnou do původních termínů. Náplň centra B a podklady pro neinvazivu připraví Hobzová a Vyskočilová
 20. Vzhledem ke změnám v programu organizaci kongresů a nabídce konání světového kongresu WASM vidí výbor potřebu diskuse se slovenskými partnery o lokalizaci kongresů v následujících letech.
 21. Příští schůze výboru: 23.6.2014 ve 13:00