Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 13.4.2015

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
13.4.2015

Přítomni: Ludka, Moráň, Hobzová, Novák a za revizní komisi Kraus a Ondrová
Omluveni: Nevšímalová, Plzák, Vyskočilová, Lánský
 1. Výbor zkontroloval zápis z minulé schůze a souhlasí.
 2. Výbor vzal na vědomí referenci o prezentaci ČSVSSM na kongresu WASM 2015 v Soulu – dr.Ludka. Výbor vzal na vědomí informaci o předběžném termínu návštěvy Allana O’Briana v Praze 20.5.2015 v souvislosti s připravovaným sjezdem WASM, který se má konat v Praze v roce 2017. Ze strany výboru ČSVSSM vzešel návrh na zorganizování bloku (v rámci kongresu WASM) propagujícího výsledky české spánkové medicíny a výbor se obrací k členské základně v otázce volby tématu tohoto bloku. Předpokládá se 1- denní konference před zahájením sjezdu. S ohledem na účel a zavedené zvyklosti bude tento blok v angličtině. Byla přislíbena podpora ve smyslu případné pomoci předsednictva při diskusi k prezentaci v angličtině – předběžně dr.Ludka.
 3. Na sjezdu WSF v Istanbulu bude druhá prezentace kongresu WASM 2017 v Praze – zajistí dr.Ludka.
 4. Přihláška k řádnému členství ČSVSSM – dr. Martin Hetmer, Havlíčkův Brod- výbor souhlasí.
 5. Výbor akceptuje přihlášku do soutěže o nejlepší publikaci v roce 2014 do 35 let – autorka: dr.Maurovich-Horvat, název práce: „Hypothalamo pituitary-adrenal axis glucose metabolism and TNF alpha in narcolepsy“.
 6. MUDr.Plicková (FN Plzeň) žádá stanovistko výboru ČSVSSM k neschvalování léčby přetlakovým dýcháním kuřákům a obézním pacientům s OSA revizní lékařkou poj. 211.
  Stanovisko výboru:
  1. Pacient by měl být poučen a toto zapsáno ve zprávě z vyšetření v souladu s platnou metodikou Svazu zdravotních pojišťoven z března 2015, že součástí terapie je pravidelná životospráva a dostatek spánku, redukce event. zvýšené hmotnosti, zastavení případného tabakismu, vyloučení alkoholu ve večerní době, vyloučení večerní aplikace hypnotik a sedativ s myorelaxačním účinkem.
  2. Neschválení PAP u obézního či kouřícího pacienta není v souladu s platnou metodikou Svazu zdravotních pojišťoven z března 2015- obezita či kouření není kontraindikací pro léčbu přetlakovým dýcháním (navíc zanechání kouření nevede k vyléčení OSA, i když je to jeden z rizikových faktorů pro OSA, obezita u pacientů s OSA je díky metabolickým změnám velmi těžko bez léčby OSA řešitelná, prokazatelné výsledky s redukcí hmotností u těchto pacientů jsou reportovány především po bariatrických operacích).
  3. Odmítnutí léčby přetlakovým dýcháním u obézního či kouřícího pacienta s OSA je postupem non lege artis, u neléčené OSA může docházet naopak k dalšímu nárůstu hmotnosti a rozvoji metabolického syndromu, inzulínové rezistence, závažným kardiovaskulárním komplikacím ve smyslu arytmie, zvýšeného rizika infarktu myokardu a cévní mozkové příhody.
  4. Odmítnutí léčby pacientovi se středně těžkou a těžkou spánkovou apnoe z právního hlediska nelze obhájit při dopravní nehodě či pracovním úrazu následkem mikrospánku a zvýšené denní spavosti, které jsou jedním z klinických příznaků středně těžké a těžké OSA.
 7. Vzhledem k negativním reakcím na původní plán databáze somnologických pacientů se výbor rozhodl zúžit rozsah databáze jen na problematiku poruch dýchání ve spánku. Členské základně bude zaslána podrobná informace s vysvětlením.
 8. Vzdělávací program spánkové medicíny:
  1. potřeba oddělit problematiku vzdělávání lékařů a nelékařského personálu
  2. Bude provedena revize vzdělávacího programu somnologie dr.Vilém Novák a dr.Kraus.
  3. Výbor konstatuje také nutnost zavedení logbooku, do kterého se budou zaznamenávat veškeré povinné výkony a praxe. Logbook bude vydáván ČSVSSM za poplatek.
  4. Je nutná modernizace otázek a doporučené literatury. Revizi koordinuje dr. Martina Ondrová.
 9. Vzhledem k velkému zájmu absolventů Kurzu spánkové medicíny o zkouškové termíny se výbor rozhodl vypsat ještě další dodatečné termíny teoretických zkoušek – Brno, 15.6.2015 ve 13:00 (FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika, zkoušející Moráň, Ludka, Ondrová), Benešov, 22.6.2015 v 9:00 (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Máchova 400, místo bude upřesněno, zkoušející Kraus, Vyskočilová, Dohnal).
 10. Výbor navrhuje změnu strukturalizace center – stávající centra s omezenou a komplexní působností budou zachována a navíc přibude kategorie ventilačního centra. Na příštím zasedání výboru budou projednána nová akreditační kritéria.
 11. Od 1.5.-3.5. bude v Praze schůzka ANSS – přihlášeno je 36 účastníků, program jednání je uveřejněn na stránkách ESRS. Akci organizuje dr.Ludka. Financování akce je zcela mimo rozpočet ČSVSSM. Výbor bere na vědomí.
 12. 24.4.2015 bude schůze chirurgické sekce ČSVSSM, budou upravovány doporučené postupy, výstupy z jednání budou prezentovány na další schůzi výboru.
 13. Další termín zasedání výboru je 22.6.2015 ve 13:00 v Praze, v malé zasedací síni děkanátu 1.LF UK, vchod z ulice Na Bojišti 3, přízemí.
 14. Na příštím výboru bude vyhodnocena soutěž o nejlepší publikace.


Zapsal: Vilém Novák
Schválila: Jana Vyskočilová