Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis z plenární schůze České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu dne 29.9.2016 v Nitře, Slovensko

Zápis z plenární schůze České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu dne 29.9.2016 v Nitře, Slovensko

 1. Volba volební komise:
  Zvoleni: MUDr.Aleš Hrdlička – předseda volební komise, MUDr. Monika Honnerová a MUDr.Kateřina Šajgalíková. Členská schůze schválila tuto volební komisi.
 2. zpráva o činnosti výboru:
  V uplynulém volebním období se výbor sešel celkem 10x. V době funkce tohoto výboru byl nastartován systém vzdělávání pro spánkové techniky, pokračovaly kursy spánkové medicíny pro lékaře. Zásadním způsobem byly rekonstruovány internetové stránky společnosti.
 3. zpráva kontrolní komise:
  Referuje MUDr. Jaroslav Kraus – revizní komise ve složení Kraus, Lánský, Ondrová kontrolovala hospodaření společnosti, které shledáno bez závad. Společnost ke dni 31.12.2015 disponovala na běžném účtu částkou 1 957 654 Kč (zaokrouhleno na celé koruny). Příjmy za loňský rok činily 457 600 Kč a výdaje 544 612 Kč, hospodaření tedy vykázalo schodek ve výši 87 012 Kč. K 31.8.2016 aktuální zůstatek na běžném účtu činí 1 786 503 Kč a hospodaření k tomuto datu vykazuje schodek ve výši 102 346 Kč. Nejvýznamnějšími výdajovými položkami jsou podpora vědecké činnosti, náklady spojené s kurzem lékařů a cestovné, včetně zasedání výboru. Hlavní zdroje příjmů tvoří kurzovné a poplatky za akreditaci, výrazně menší potom členské příspěvky.
 4. informace o oceněních a udělené podpoře, jaká sdělení zazněla na mezinárodních kongresech, přehled oceněných prací.
  Ocenění za rok 2015 dostaly následující práce:
  Autor do 35 let:
  Čundrle a spol: Excercise End-Tidal CO2 Predicts Central Sleep Apnea in Patients With Hearth Failure. CHEST 2015, 147(/6): 1566-1573.
  Autor věkem neomezený:
  Šonka a spol: Narcolepsy with and without cataplexy, idiopatic hypersomnia with and without long sleep time: a cluster analysis. Sleep Medicine 16 (2015), 225-231.
 5. informace o Světovém spánkovém kongresu 2017 v Praze
  Prof.MUDr.Soňa Nevšímalová odkázala na svoji prezentaci v úvodu spánkového kongresu v Nitře
  • Na webu běží možnost návrhů na sympozia a zasílání abstrakt pro volná sdělení a postery (výběr orálních příspěvků bude vybírám skupinou cca 40 mezinárodních odborníků). Předpokládaný počet vybraných symposií se bude pohybovat kolem 30.
  • Probíhá výběr keynote řečníků - vzhledem k tomu, že prozatím převažují řečníci z Evropy bude doplněno o návrhy z ostatních světadílů a doplněno na konečný počet 16.
  • Návrhy sympozia mladých (věk do 35 let) – budou organizovány celkem 3 sympozia (témata: neurodegenerativní onemocnění a spánek, poruchy dýchání, ostatní oblasti spánkové medicíny). Z každého symposia bude vybrán vítěz s cenou 1000.-US. Budou vybrány i nejlepší postery mladých (každý den 4, celkem 16), každý vítěz obdrží 400.-USD
  • Registrace účastníků možná prostřednictvím
  www.worldsleepcongress.com
  Poplatky odstupňovány dle kvalifikace, členství ve World Sleep Society a včasné či pozdní registrace
 6. informace o webu a plánovaných volbách:
  Web společnosti se technicky připravuje k provedení voleb prostřednictvím internetu. Podle stanov budou volby dvoukolové. Volby se uskuteční pravděpodobně v listopadu 2016 – o termínu a přesném způsobu voleb budou členové informováni. Členové byli vyzváni, aby sledovali web Společnosti: www.sleep-society.cz
 7. Ověření usnášeníschopnosti schůze případně první kolo voleb:
  Předseda volební komise MUDr.Aleš Hrdlička oznámil, že na plenární schůzi je přítomno 47 členů z celkového počtu 218 členů a z toho plyne, že plenární schůze není usnášeníschopná. Podle stanov není v takovém případě možná volba výboru a revizní komise a tato se uskuteční v souladu se stanovami per rollam – internetovým hlasováním na stránkách společnosti.