Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 19.2.2016

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
19.2.2016

Přítomni: MUDr. Jana Vyskočilová, Doc.MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., MUDr.Miroslav Moráň, Prof.MUDr.Jan Plzák Ph.D., MUDr. Milada Hobzová Ph.D., MUDr.Vilém Novák
Za revizní komisi: MUDr.Miroslav Lánský Ph.D., MUDr.Jaroslav Kraus Ph.D.
Omluveni: prof.MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc., MUDr. Martina Ondrová Ph.D.
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  ORL doporučené postupy rozpracovány, ale nejsou v definitivní podobě – prof. Plzák – stále platí
 2. Akreditace
  Plicní ambulance spánková laboratoř, Praha-Letňany – referuje prof.Plzák – doporučuje akreditaci, jsou splněna akreditační kritéria. Výbor souhlasí s udělením akreditace. Jednotka monitorace poruch dýchání ve spánku akreditovaná ČSVSSM.
  Spánková laboratoř poliklinika Denisovo nábřeží, Plzeň – referuje dr.Hobzová, laboratoř splňuje kritéria, doporučuje. Výbor: souhlasí s udělením akreditace – Jednotka monitorace poruch dýchání ve spánku akreditovaná ČSVSSM.
  Spánková laboratoř - Národní centrum duševního zdraví, Praha-Klecany - referuje prof.Plzák – doporučuje akreditaci, jsou splněna akreditační kritéria. Výbor souhlasí s udělením akreditace – Centrum diagnostiky a léčby poruch spánku akreditované ČSVSSM.
  Kardiovaskulární spánkové centrum FN USA-ICRC, Brno – referuje Dr.Moráň, Dr.Ondrová – Výbor souhlasí s udělením akreditace na Centrum diagnostiky a léčby poruch spánku akreditované ČSVSSM na dobu 1 roku vzhledem k nedostatečnému počtu výkonů v rámci neurologické problematiky spánku. Pokud bude centrum žádat příští rok o statut komplexního centra, bude nutné výkony doplnit, jinak vhodné podle nového zažádat spíše o statut ventilačního centra.
  O akreditaci žádá Spánková laboratoř Oddělení dětské neurologie FN Motol, výbor určil akreditačního zpravodaje: prof.Plzák
 3. Diskuse o struktuře center
  Stávající strukturalizace spánkových center: Komplexní centrum, Laboratoř s vymezenou působností. Dr. Moráň, Dr.Ludka (staro-) nově navrhují statut Ventilačního centra, které by se zajímalo zejména diagnostikou a terapií poruch dýchání ve spánku. Vzhledem ke specifikům české medicíny výbor souhlasí s touto strukturou center, staré akreditace doběhnou podle předchozí strukturalizace. Dr. Vyskočilová a Dr.Hobzová dodají specifikaci Ventilačního centra, která bude následně vyvěšena na webových stránkách společnosti.
 4. Sjezd v Liberci 2015
  Výbor oceňuje výborný odborný a společenský průběh posledního spánkového kongresu v Liberci v listopadu 2015. Dosud však chybí vyúčtování kongresu v Liberci – výbor žádá dr.Minaříka o doložení tohoto dokumentu.
 5. Kurz pro techniky spánkových laboratoří
  Dosud přihlášeno 10 techniků, kurs je již naplněn. Kurs bude prakticky zaměřený, bude probíhat v ICRC FN USA Brno a bude uzavřen praktickou zkouškou.
 6. Ekonomika společnosti v roce 2015
  ČSVSSM vykázala v roce 2015 účetní ztrátu 137 621 Kč. Bankovní poplatky za rok 2015 4000 Kč. Výbor pověřuje předsedkyni MUDr.Vyskočilovou k vyjednání lepších bankovních podmínek u Komerční banky.
 7. Nové přihlášky za člena:
  MUDr.Veronika Ibarburu Lorenzo y Losada, PhD., MUDr.Jiří Nepožitek, Nadeem Ahsam Choudhary, MUDr.Vladimír Prokop, MUDr.Tomář Fořt, MUDr.Daniela Olšavová, MUDr.Samuel Genzor:
  výbor souhlasí se všemi přihláškami.
 8. Příprava sjezdu World Sleep 2017
  Prof.Nevšímalová – schůzka s Ing.Lanekovou - připravuje kulturně-společenský program sjezdu WASM 2017. Při telekonferencích doc. Ludka navržen do Technological Committee a prof. Šonka Teaching Course Committee. Výbor bere na vědomí.
  Doc.Ludka - národní konference v rámci kongresu World Sleep 2017 – českou část organizuje MH Consulting, předložen ekonomický návrh akce, výborem doporučeno přidat ještě společenský večer, poté výbor projedná na příští schůzi. Výbor pověřuje Ing.Hornu z MH Consulting k vedení jednání o sponzoringu akce se subjekty ekonomicky aktivními v oboru spánkové medicíny.
  Doc.Ludka: obdržena nabídka možného pořádání ESRS kongresu v roce 2020 – výbor nesouhlasí z důvodu malého časového odstupu od kongresu World Sleep 2017 v Praze.
 9. Podpora výjezdů na kongresy a stáže
  Prof. Nevšímalová- žádá o podporu na Kongres dětské spánkové medicíny na Tchaj-Wanu (aktivní účast). Výbor souhlasí.
  Doc.Ludka: cestovní granty ESRS – podpora cest lékařů do prestižních spánkových laboratoři. Přihlášku je možné stáhnout z internetových stránek ESRS:
  http://www.esrs.eu/education-career/grants-awards/esrs-travel-grants-for-early-career-researchers.html
 10. Problematika OSA a řidičských oprávnění
  Problematika řidičů – výbor navrhuje přeložení dotazníku nabídnutého slovenskými kolegy. Výbor se usnesl, že zajistí překlad dotazníku a bude informovat Ministerstvo zdravotnictví ČR a praktické lékaře cestou jejich sdružení. Chybí prováděcí předpis (jak naplňovat ustanovení Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 271/2015). Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu je garantem odborného poradenství v této věci, nenese ale zodpovědnost za provádění legislativního předpisu vydaného státními orgány.
 11. Vyjádření k dopisu prim.Šiguta k neposkytnutí akreditace spánkové laboratoři Krnov. Výbor potvrzuje svoje předchozí stanovisko z listopadu 2015, že spánková laboratoř NsP Krnov nesplňuje akreditační kritéria. V souladu s akreditačním řádem Společnosti a na podkladě akreditační reference dr.Vyskočilové výbor rozhodl o neudělení akreditace.
 12. Možnost vyšetření hypokretinu/orexinu v likvoru
  Dr.Novák: FN Ostrava- Oddělení laboratorní diagnostiky- poskytuje vyšetřování hypokretinu – orexinu v likvoru. Vzhledem k vysoké ceně setů bude probíhat vyšetření vždy dávkově – v květnu a listopadu. Vyšetření je indikované u pacientů s narkolepsií typ I (s kataplexií) nebo typ II (bez kataplexie) a idiopatické hypersomnie.
 13. Příprava voleb do výboru a revizní komise v roce 2016
  Stanovy umožňují volbu korespondenční (per rollam), což vedle klasické dopisní formy připouští i formu zabezpečeného internetového hlasování.
  Výbor žádá správce internetových stránek společnosti (Ing.Smitkovou) o prozkoumání technických možností uspořádání internetových voleb.
  Doc.Ludka: navrhuje převzetí hlasovacího software, který je funkční u kardiologické společnosti – výbor pověřuje správce informačních technologií Společnosti, aby prozkoumal možnosti převzetí hlasovacího software od třetí strany. Doc. Ludka bude informovat sekretariát České kardiologické společnosti o tomto faktu s prosbou o umožnění spolupráce s paní Ing. Smitkovou.
  Dr.Novák: V případě nutnosti naprogramovat hlasovací skript je k dispozici analýza.
 14. Postavení spánkové medicíně ve struktuře vzdělávání lékařů v ČR
  Výbor považuje za účelné prosazovat zařazení spánkové medicíny jako funkční kurs v rámci systému vzdělávání lékařů.
 15. Registr somnologických pacientů
  Výbor společnosti zvážil spuštění spánkového registru. Vstup do registru bude dobrovolný a finanční zajištění bude ještě upřesněno.
 16. Tisková konference ke Světovému dni spánku a Evropskému dni narkolepsie se uskuteční dne 3.března 2016 v 10 h v Akademickém klubu, Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, pod záštitou 1. LF UK a VFN.
  Program:
  S. Nevšímalová "Spánek a civilizační choroby"
  K. Šonka "Narkolepsie - naše současné poznatky"
  I. Příhodová "Nejčastější poruchy spánku u dětí"
 17. Reference o 7.teoretickém kurzu spánkové medicíny, který se konal v Brně
  Kurz absolvovalo 15 účastníků, testu se na závěr účastnilo 10 absolventů kurzu, z toho 50% úspěšně, tedy zlepšení oproti minulému roku. Připomínka prof. Nevšímalové stran nefunkčního videa a jeho zprovoznění až po telefonické konzultaci akceptována. Při konání příštího kurzu budou organizátoři vyžadovat zaslání přednášek dopředu, tak aby mohly být nainstalovány a vyzkoušeny dopředu. Tištěná forma hand-outů již nevyhovující, proto budou příště hand-outy na návrh organizátorů elektronické (CD nebo USB). Letošní aktualizované hand-outy budou účastníkům zaslány elektronicky.
 18. Praktické zkoušky v Praze
  Z původně ohlášených 6 účastníků se dostavili pouze 3 kolegové ze Slovenska, žádný neprospěl.
 19. Termíny teoretických zkoušek
  Do příštího výboru nutné domluvit a zveřejnit termíny teoretických zkoušek (Praha, Brno), dle zájmu event.. další.
 20. Příští schůze výboru
  6.6.2016 ve 13:00 - Neurologická klinika Kateřinská 30, Praha

Zapsal Ludka