Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 2.9.2016

Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
2.9.2016

Přítomni: MUDr.Jana Vyskočilová, prof.MUDr.Soňa Nevšímalová DrSc., Prof.MUDr.Jan Plzák Ph.D., MUDr. Milada Hobzová Ph.D., MUDr.Miroslav Lánský PhD., MUDr Jaroslav Kraus Ph.D., MUDr.Vilém Novák
Omluveni: Doc.MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., MUDr.Miroslav Moráň, MUDr.Martina Ondrová Ph.D.
 1. Přehled členů: Celkem 218 členů, Administrativa 3, Anesteziolog 2, Biolog 2, diabetolog 1, Farmacie 1, Interna 7, Kardiologie 19, Neurologie 65, ORL 33, Psychiatr 9, Psycholog 5, Technik 18, Plicní 54, z toho laborantky 48.
 2. Zpráva o webu společnosti
  Prezentace nového designu webu společnosti (Ing.Smitková)
  Protože na kongres v Nitře je přihlášeno jen kolem 50 účastníků z ČR, předpokládá se, že plenární schůze společnosti na kongresu nebude usnášeníschopná. Volby bude potřeba uskutečnit formou elektronického hlasování (v souladu se stanovami, které připouštějí hlasování per rollam). Volby a bude 2 kolová, korelující s platnými stanovami.Předpokládaný termín voleb – listopad 2016 – Ing.Smitková bude reagovat vytvořením hlasovacího systému pro dvoukolové volby.
 3. Kontrola zápisu z minulé schůze
  • Většina bodů splněna
  • Do příště dořešit: Inovace a doplnění testových otázek pro zkoušky ze spánkové medicíny
  • Termín praktické zkoušky – říjen 2016
  • Nejlepší práce – budou vždy uvedeny v rámci programu sjezdu v Nitře
  • Kurs spánkové medicíny pro lékaře bude v lednu 2017
  • Placení členských příspěvků – v současné době jsou nedostatečné. Povinnost platit příspěvky bude členům připomínána a zdůrazňována. Volit může řádný člen společnosti, t.j. platící členské příspěvky.
 4. Program členské schůze a příprava voleb
  Nejbližší plenární schůze společnosti bude na spánkovém kongresu v Nitře 29.9.2016.
  Program plenární schůze 29.9.2016:
  • Volba volební komise
  • zpráva o činnosti výboru
  • zpráva kontrolní komise
  • informace o oceněních a udělené podpoře, jaká sdělení zazněla na mezinárodních kongresech, přehled oceněných prací.
  • informace o spánkovém kongresu 2017
  • informace o webu a plánovaných volbách
  • 1. kolo voleb do výboru v případě usnášeníschopnosti schůze
 5. Vyjádření k žádosti:
  Studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové Anežka Minaříková žádala o podporu na tisk plakátu propagujícího zásady spánkové hygieny. Vyjádření výboru: Podpora je poskytována členům podle daných kritérií + ohodnocujeme publikace v impaktovaných časopisech atd – podpora vědecké práce. Není v našich možnostech podporovat takové projekty. Proto nemůže Společnost tento projekt podpořit, výbor nesouhlasí s udělením podpory z prostředků společnosti.
 6. Akreditace:
  • Dr.Bušková žádá změnu názvu z: Institutu spánkové medicíny na Oddělení spánkové medicíny. Výbor souhlasí se změnou akreditačních informací – změna názvu pracoviště. Jedná se o formální změny, registrace nového názvu bude provedena bezplatně.
  • Dr. Vyskočilová – žádá změnu názvu: Spánková laboratoř poliklinika Denisovo nábřeží na Spánková laboratoř EUC Klinika Plzeň. Výbor souhlasí se změnou akreditačních informací – změna názvu pracoviště. Jedná se o formální změny, registrace nového názvu bude provedena bezplatně.
  • MUDr.Martin Trefný, plicní ambulance, spánková laboratoř s.r.o., Hostinského 1536– původní žádost o laboratoř, nově žádá o statut centra. Dle reference akreditační návštěvy (prof.Plzák) splňuje vybavením a erudicí vedouho lékaře, ale není doloženo počty pacientů. výbor potvrzuje předchozí rozhodnutí o udělení akreditace jako laboratoře na 5 let a případně souhlasí s akreditací jako centrum na omezenou dobu 1 roku s doložením počtů pacientů při příští akreditaci. MUDr. Trefný se rozhodne sám, kterou možnost preferuje.
  • Spánková laboratoř Hořovice – referuje dr.Lánský, dr.Vyskočilová – doporučeno akreditovat jako monitorovací jednotky. Výbor souhlasí s akreditací.
  • Spánková laboratoř Břeclav – na jednání výboru nejsou přítomni referenti, bude projednáno za měsíc na kongresu spánkové medicíny.
  • Vzdělávací centrum a spánková laboratoř, Linde Gas a.s., Přerov, MUDr.Martin Drajna. Centrum nemá ambulanci. Výboru není jasné, jak je zajištěna návazná ambulantní péče. Výbor žádá o doplnění podkladů: doložit ordinační hodiny, zajištění ambulantní péče.
 7. ECRN – national early career representatives – podpora vzdělávání od European Sleep Research Society
  Výbor schvaluje tyto kandidáty: MUDr.Katrarina Sajgaliková, MUDr. Jiří Nepožitek
 8. Nadační program Horizont 2020 – Health for Sleep Program – ČSVSSN – sleduje Doc.Ludka, vzhledem k nepřítomnosti referujícího bude probráno na příštím výboru.
 9. Vzdělávání laborantů – měl by být udělen certifikát o absolvování kursu.
 10. World Sleep Congress 2017 – referuje prof.Nevšímalová
  • Na webu běží možnost návrhů na sympozia a zasílání abstrakt pro volná sdělení a postery (výběr orálních příspěvků bude vybírám skupinou cca 40 mezinárodních odborníků). Předpokládaný počet vybraných symposií se bude pohybovat kolem 30.
  • Probíhá výběr keynote řečníků - vzhledem k tomu, že prozatím převažují řečníci z Evropy bude doplněno o návrhy z ostatních světadílů a doplněno na konečný počet 16.
  • Návrhy sympozia mladých (věk do 35 let) – budou organizovány celkem 3 sympozia (témata: neurodegenerativní onemocnění a spánek, poruchy dýchání, ostatní oblasti spánkové medicíny). Z každého symposia bude vybrán vítěz s cenou 1000.-US. Budou vybrány i nejlepší postery mladých (každý den 4, celkem 16), každý vítěz obdrží 400.-US
  • Registrace účastníků možná prostřednictvím www.worldsleepcongress.com

  Poplatky odstupňovány dle kvalifikace, členství ve World Sleep Society a včasné či pozdní registrace
  Výbor bere na vědomí
 11. Kongres ČSVSSM 2018 – Mikulov
  Organizátoři navrhují následující termíny: čt,pá,so – říjen 2018.
  Výbor doporučuje 25.-27.10.2018
 12. Kurs spánkové medicíny pro techniky, Brno
  • 17.-21.10.2016 (aktuálně 10 přihlášených)
  • 13.-17.2.2017 (aktuálně 6 přihlášených)
  Výbor bere na vědomí a schvaluje.
 13. Zkoušky spánkové medicíny
  • 24.10.2016 praktická zkouška polysomnografie (VFN Praha) – termíny jsou otevřeny pro uchazeče
  • 10.10.2016 teoretická zkouška (VFN Praha) – termíny jsou otevřeny pro uchazeče
  • 14.11.2016 – zkouška polygrafie (Bohunice) – termín již zaplněn
  Výbor bere na vědomí a schvaluje.
 14. Žádosti o členství:
  • MUDr. Ondřej Sobotík-pneumologie FN Motol,
  • Ing. Ladislav Soukup-Spánková laboratoř FNUSA Brno
  • MUDr. Dmitry Rakita, CSc-Pneumologie FN Motol.
  Výbor souhlasí s novými členy.
 15. Varia
  Informace o Kursu spánkové medicíny ČPFS (referuje dr.Hobzová):
  • Předseda pneumologické společnosti předběžně schválil kurs pro pneumology – jednodenní kurs s náplní: spánková apnoe, neinvazivní ventilace, chrápání, spánková apnoe, hypoventilační syndrom, chirurgická léčba, důsledky neléčené spánkové apnoe. Kurs bude určen pneuomologům v rámci pre-i postgraduálního vzdělávání.
  Výbor souhlasí a přebírá garanci nad tímto kursem.
 16. Členská schůze Společnosti:
  29.9.2016 v rámci spánkového kongresu v Nitře
 17. Příští schůze výboru:
  29.9.2016 po členské schůzi