Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis schůze výboru 21.11.2007

Zápis schůze výboru ČSVSSM
Středa 21.11.2007, 10.00, neurologická klinika 1. LF UK

Přítomni: Dohnal, Nevšímalová (do bodu 4), Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová (od bodu 5). Za RK Trefný
Omluven: Moráň

Schůzi vedl předseda společnosti prof. Šonka

 1. Kontrola zápisu předchozí schůze – byla schválena jednohlasně.
 2. Členská základna. Dopisem byli osloveni všichni členi, kteří nezaplatili příspěvky za tento rok. Členská základna je beze změn.
 3. Akreditace. Zpravodajové referovali o provedených místních šetřeních a předali protokoly o akreditaci, které budou archivovány.
  Spánkovým laboratořím při Pneumol. klinice FN Bulovka (dr. Jurikovič) a Spánkové laboratoři při pneumol. oddělení nemocnice Jihlava (prim. Snížek) byla jednohlasně schválena akreditace s vymezenou působností – s platností na 5 let. Spánkové laboratoři Unimedis byla jednohlasně schválena akreditace jako centrum diagnostiky a léčby poruch spánku v době trvání 5 let.
  Byla přijata žádost o akreditaci spánkové laboratoře v nemocnici Třebíč, ustanoveni zpravodajové Moráň a Trefný.
  Doc. Smolík nastolil v diskusi otázku problematiky péče o pacienta v soukromých zdravotnických nelůžkových zařízeních. Výbor se dohodl, že se bude tomuto tématu v budoucnu věnovat.
 4. Kongres/sympozium na počest B. Rotha. Prof. Šonka a prof. Nevšímalová informovali výbor o situaci, kdy se čeká na potvrzení, že sympozium nebude kolidovat se sjezdem Německé spánkové společnosti. 3.12. přijede do Prahy na krátkou návštěvu kvůli společnému výzkumu prof. Pollmacher, president ESRS, a při té příležitosti s ním budou prodiskutovány detaily.
 5. Kurs ČSVSSM. Délka kursu byla po optimalizaci témat komprimována do 5 dnu - termín 31.3.- 4.4.08. Byl podrobně diskutován předložený program, budou doplněny přednášky o Klasifikaci poruch spánku, diagnostických schematech poruch spánku a bdění a o akreditačních podmínkách v USA a EU. Místo konání nebylo dosud stanoveno. Dosud je předběžně přihlášeno 18 zájemců.
 6. ČARO. Prof. Šonka informoval o jednáních provázejících ustanovení ČARO, které je provázeno více než bohatou diskusí o stanovách a cílech. Předložil prozatímní návrh stanov, předpokládají se jeho další úpravy. Výbor se shodl na vhodnosti účasti na činnosti ČARO a jmenoval dr. Trefného jako zástupce společnosti v ČARO.
 7. Zahájení diskuse o indikaci BiPAP. Prim. Vyskočilová seznámila výbor s kritérii indikace BiPAP na Slovensku. Ta byla shledána jako nedostatečná. Výbor pověřil prim. Vyskočilovou připravit konsensuální doporučení pro indikaci a používání BiPAP.
 8. Den spánku 2008. Prof. Šonka nastolil diskusi o organizaci dne spánku v roce 2008. V diskusi byla zmíněna nutnost propagace spánkové medicíny s cílem poukázat na malé povědomí jak laické, tak odborné veřejnosti včetně zdravotních pojišťoven a ministerstva o spánkové medicíně. Cílem by mělo být zvýšení zájmu o tento obor.
 9. Další odborné akce
  Dne 23.1.2008 přednese prof. Claudio Bassetti z Curychu přednášku „Spánková apnoe a cévní mozkové příhody“. Akce se koná v rámci seminářu na neurologické klinice 1. LF UK a VFN v posluchárně od 14 hodin.
 10. varia
  Doc. Smolík informoval o ustanovení chirurgické sekce při Společnosti , kterou konstituoval dr. Lánský. Výbor schvaluje založení sekce a pověřuje přípravný výbor přípravou další činnosti včetně aktivní účasti na následujícím sjezdu (příprava programu ve formě sekce)

Stanoveny termíny zkoušky
z polysomnografie – neurologická klinika Kateřinská od 13. hodin: 14.12., 18.1.
z limitované polygrafie – Plicní klinika Plzeň 10.12. a 11.1.

Výbor schválil prof. Šonkovi finanční podporu na aktivní účast na světovém kongresu v Austrálii v září 2007. Prof. Šonka předložil zprávu ze sjezdu.


Zapsal Pretl, kontroloval Šonka